متدولوژی

جایگاه متدولوژیک علوم انسانی اسلامی کجاست؟
۱۶ - فروردین - ۱۴۰۰
جایگاه متدولوژیک علوم انسانی اسلامی کجاست؟

بدون روش‌شـنـاســی نمی‌توان به عالم علم ورود و دانشــی کـارآمد تولید کرد. اگر در مبانی انسان‌شناسی و هســتی‌شنـاســی، در مبدأ‌شناسی و غایت‌شناسی و... نظام‌واره دانش رایج با نظام‌واره علوم‌انسانی اسلامی تفاوت‌های کلیدی و بنیادی دارد، پس به‌صورت طبیعی باید روش‌شناسی ...

ریشه طب امروز اروپا، ترجمه لاتین کتب اسلامی است
۱۱ - تیر - ۱۳۹۹
ریشه طب امروز اروپا، ترجمه لاتین کتب اسلامی است

دکتر مهدی محقق نسخه‌شناس، مؤسس و رییس مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه تهران و مک گیل، در پاسخ به پرسشی درباره مفهوم طب اسلامی گفت: مقصود از طب اسلامی، پزشکی و طبی است که در تمدن اسلامی به‌وجود آمده است که ...