محمدرضا امیدی زاده

بررسی اجمالی نوروز در منظر روایات
27 - مارس - 2022
بررسی اجمالی نوروز در منظر روایات

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ از آنجایی که خداوند انسان را برای خود آفرید و به مقامی جز اندکاک در ذات خود، و رسیدن به اعلی ذروه توحید و رداء خلیفه‌اللهی مرضیّ نشده است، لذا طالب وصول به حریم قدس ...