مختارنامه

ناروایتی برای حماسه‌سرایی
31 - مرداد - 1400
ناروایتی برای حماسه‌سرایی

روایت بازنمایی یک رخداد است.[1] همه چیز در بازنمایی تعریف می‌شود. روایتی که گاهی اوقات پا را فراتر می‌گذارد و کارگردان برای داستان‌سازی از قصه عبور می‌کند و دست به دامن تحریف هم می‌شود و اینجا اسطوره‌سازی بازتعریف می‌شود. مثل ...