مراجع

زانو زدن استعمار در برابر فتوای مرجعیت
28 - فروردین - 1399
زانو زدن استعمار در برابر فتوای مرجعیت

انگلستان، سال‌ها بود که یکه‌تاز چپاول و غارت‌گری از ملت‌ها بود. امپراتوری بریتانیا از شرق تا غرب عالم را فراگرفته بود. خورشید در مستعمرات انگلیس هرگز غروب نمی‌کرد. انگلیس برای رسیدن به چنین جایگاهی از هیچ شرارتی فروگذار نکرده بود. ...

فتوای مرجعیت مانع از فروپاشی ایران
فتوای مرجعیت مانع از فروپاشی ایران

پس از فوت «شیخ انصاری» در سال 1281ق (1243ش)، مقلدین به شاگردان ایشان رجوع و از مرجعیت آینده سؤال می‌کردند. علمای بزرگ و شاگردان شیخ انصاری گردهم جمع شدند و شورایی تشکیل دادند تا مرجع زمان را به مردم معرفی ...