مردم شناسی

علم مطالعه تکثرها
۱۷ - اسفند - ۱۳۹۹
علم مطالعه تکثرها

در تقویم آکادمیک جهانی، سومین پنجشنبه ماه فوریه به عنوان «روز جهانی مردم شناسی» نامگذاری شده است. البته در تقویم ایرانی هم روز ۱۳ شهریورماه که روز تولد ابوریحان بیرونی است به عنوان روز مردم شناسی یا انسان شناسی نامگذاری ...

ضروریات گفتگوی موفق
۳۱ - فروردین - ۱۳۹۹
ضروریات گفتگوی موفق

سعادت دنیوی و اخروی انسان بیش از هرچیز محصول تفکر اوست. چنانکه در حدیث آمده: تفکر یک ساعت، برابر با ارزش هفتاد سال عبادت است. گفتگوی علمی موفق آن است که در باور ما تحول ایجاد کند. این تحول صورت‌های ...