معاد جسماني

نقدي بر کتاب معاد جسماني در حکمت متعاليه
13 - شهریور - 1400
نقدي بر کتاب معاد جسماني در حکمت متعاليه

گام اول: مکتب تفکیک، یک جریان فکری نوظهوری است که مدعی جداسازی سه منبع شناخت یعنی وحی و عقل و شهود، و ناتوانی عقل و شهود از درک معارف دینی و وحیانی است. بر این اساس طبق ادعای پیروان این مكتب ...