مقاصد احکام

دو راه عملی در اجتهاد هنر
25 - مرداد - 1399
دو راه عملی در اجتهاد هنر

استنباط جزنگر و کلان نگر لازم است در مقدمه اول، دو نوع الگوی استنباط جزنگر و کلان نگر از هم تفکیک شود. در استنباط جز‌نگر موضوع با روش پدیدارشناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر موضوع در داخل پرانتز و ...