منازعات

طبیعت منازعات، تغییر بنیادی داشته است
21 - اردیبهشت - 1400
طبیعت منازعات، تغییر بنیادی داشته است

نیلوفر چینی‌چیان، مدرس دانشگاه و یکی از پژوهشگران فعال در مطالعات صلح محسوب می‌شود. تمرکز و تخصص ایشان بیشتر روی مباحث مرتبط با مناسبات اخلاق و سیاست به‌خصوص در آرای جماعت‌گرایان و بازتعریفِ ضرورت و لزوم آن در عصر حاضر ...