مهدی عبدالهی

نقش معرفت در نهضت حسینی
26 - مرداد - 1401
نقش معرفت در نهضت حسینی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ نهضت سرخ حسینی که در عاشورای سال 61ق رخ داد، همواره محل گفتگو میان عوام و خواص بوده است. در کنار گزارش‌های تاریخی و مقتل‌نگاری‌های بسیار متعدد، تفسیرهای فراوانی پیرامون این حادثه و تجزیه و ...