نعمت

انسان اگر متوجه باشد می‌بیند بیشتر از هر کس در حق خود ظلم می‌کند
4 - اسفند - 1399
انسان اگر متوجه باشد می‌بیند بیشتر از هر کس در حق خود ظلم می‌کند

ماه رجب ماهی بسیار شریف و از ماه‌های حرام است. رجب نام نهری است در بهشت که از عسل شیرین‌تر و از شیر سفیدتر است و هر کس در این ماه روزه دارد، از آن نهر آب می‌نوشد. پیامبر اعظم ...