نقاب اجباری

فشار برای گذاشتن نقاب اجباری
23 - ژوئن - 2020
فشار برای گذاشتن نقاب اجباری

در دنیای امروز اصراری وجود دارد مبنی بر اینکه زن را به عنوان «ابزار لذت­ جویی» معرفی کنند. در این میان ما نیز خواسته یا ناخواسته در رقابت زیبایی قرار داریم. نتایج تلخی که در سال‌های اخیر به وفور به ...