هويت جمعي

سلبریتیسم و بازتولید نیاز کاذب در نظام سرمایه‌داری
4 - آبان - 1400
سلبریتیسم و بازتولید نیاز کاذب در نظام سرمایه‌داری

ما اکنون در عصري به‌سر مي‌بريم که غلبه فن‌آوري‌هاي رسانه بر جريان زندگي بشر تحولات شگرفي را به‌وجود آورده است. انسان پسا‌مدرنيسم در زيست جهان خود با در بند کردن زمان و مکان؛ جهان را به دهکده‌اي تبديل کرده که ...