پدافند غیرعامل | فکرت

عدالت اجتماعی و هویت جمعی مسلمانان
۳۰ - مهر - ۱۳۹۹
عدالت اجتماعی و هویت جمعی مسلمانان

جایگاه طراحی‌شده از طرف مسؤولان نظام برای سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت متفاوت از دیگر اسناد توسعه‌ای و حکمرانانه کشور بوده است. این جایگاه متفاوت، بالطبع نیازمند ساختار و چارچوب متفاوتی نیز هست که باید متناسب با اقتضائات و ...