پلورالیسم دینی

نگاهی به کثرت‌گرایی دینی
9 - می - 2022
گفتگوی فکرت با دکتر داوود حیدری؛
نگاهی به کثرت‌گرایی دینی

تکثرگرایی دینی از مباحث فلسفه دین و به معنای اعتقاد به حقانیت یا نجات‌بخشی همه یا مجموعه‌ای از ادیان در عصر واحد می باشد. قرآن حقانیت طولى شرایع انبیاى الهى را مى‌پذیرد و همه آنها را در عصر خود اسلام به معنای واقعی کلمه مى‌داند؛ اما حقانیت عرضى ادیان ...

نقد و بررسی نظریه پلورالیسم دینی
20 - دسامبر - 2021
پلورالیسم دینی از منظر آیت‌الله مصباح‌یزدی (بخش اول)
نقد و بررسی نظریه پلورالیسم دینی

«از جمله مباحث معرفتی که در سال‌های پس از دوم خرداد به‌صورت جدی حتی در نشریات غیرعلمی و روزنامه‌های ژورنالیست سیاسی مطرح می‌شد، بحث پلورالیسم دینی یا قرائت‌های مختلف از دین بود. برخی حقیقت واحد را نفی می‌کردند و برخی ...

بازنمایی رویکردهای مختلف ادیان
11 - نوامبر - 2021
پلورالیسم دینی: بخش سوم
بازنمایی رویکردهای مختلف ادیان

به این مسئله اشاره کردیم که فیلسوفان دین وقتی با کثرت و تنوع ادیان روبرو می‌شوند با دو نوع پرسش متفاوت و دو ساحت مجزا مواجه می‌شوند: ساحت معرفت و پرسش از حقانیت و عدم حقانیت و همچنین پرسش درباره ...

مواجهه با کثرت ادیان و پرسشگری
2 - نوامبر - 2021
پلورالیسم دینی: بخش دوم
مواجهه با کثرت ادیان و پرسشگری

با نگاهی که به میزان تنوع ادیان و گستره باورهای متفاوت و متنوع‌تر آن‌‍ها انداختیم. در برخی موارد و با نگاهی دقیق‌تر بعضی از آن باورها در تناقض با باورهای ادیان دیگر هستند. پیرو یک دین وقتی که با این ...