پلورالیسم معرفتی | فکرت

کرونا و تکثرگرایی معرفتی
۳۱ - فروردین - ۱۳۹۹
کرونا و تکثرگرایی معرفتی

اخیراً جایی در فضای مجازی اظهار شده است که پدیده «کرونا» و شیوع آن در جهان، ممکن است باعث مجال ظهور بیشترِ «تکثرگرایی معرفتی» در جامعه انسانی شود و در واقع، کرونا و بلاهایی از این دست ممکن است موجبات ...