پلیس | فکرت

دانش آموزانی که نمره کم می‌گیرند مجرمان بالقوه‌اند!
۱۲ - بهمن - ۱۳۹۹
دانش آموزانی که نمره کم می‌گیرند مجرمان بالقوه‌اند!

در مثلا سرزمین آزادی، به ما گفته می شود که همه مردم بیگناه قلمداد می شوند تا وقتی که گناهکار بودن آنها اثبات شود. اما اگر بیشتر دقت کنید، می بینید که در حاکمیت پلیسی امروز آمریکا، این گزاره «همه ...