پهلوان

يگانگی قدرت و حكمت خداوند در آيينه وجود پهلوان
18 - دی - 1401
يگانگی قدرت و حكمت خداوند در آيينه وجود پهلوان

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ انسان از روزگاران قدیم و در جغرافیاهای گوناگون به رابطه قدرت و حكمت اندیشیده است. این اندیشه در هر روزگار و هر جغرافیا به شكل خاص آن عصر و مصر درآمده و تجلی یافته است. در ...

فتوت، چهره‌ی اجتماعی فرهنگِ عالی دین
12 - مهر - 1400
فتوت، چهره‌ی اجتماعی فرهنگِ عالی دین

مردانگی و جوانمردی، از خصلت‌های ارزشمندی است که انسان را به «اصول انسانی»، «شرافت»، «تعهد و پیمان» و رعایت حال درماندگان پایبند می‌سازد. کسی که به حق وفادار بماند و از پستی و ستم گریزان باشد، از ضعیفان پشتیبانی کند، ...