کوهن

بحران علوم، منشأ اصلی پیدایش فلسفه علم
25 - آوریل - 2021
بحران علوم، منشأ اصلی پیدایش فلسفه علم

  مقدمه به احتمال زیاد فلسفه علم مهم‌ترین شاخه فلسفه تحلیلی است. فلسفه تحلیلی در قرن بیستم به‌وجود آمد. بخشی از فلسفه تحلیلی به مباحث منطقی اختصاص دارد و بخشی دیگر به پدیده‌های واقعی می‌پردازد. آن بخشی از فلسفه تحلیلی که ...