گفتمان

بررسی حقوق متقابل امام و امت (بخش اول)
30 - شهریور - 1400
کربلا، عرصه عبرت آموز شکاف گفتمانی امت و امام
بررسی حقوق متقابل امام و امت (بخش اول)

کل یوم عاشوا و کل ارض کربلا، آری کربلا فراتر از آنکه یک واقعه سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی یا تاریخی باشد، منظری فرا زمانی و فرا مکانی است که هرکسی که دیدگانش، مسلح به ادراک حقیقت کربلا شده باشد، ...