آخوند خراسانی | فکرت

نقد گزارش آقای ثبوت درباره حکمرانی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی
۱۲ - آبان - ۱۳۹۹
بخشی از کتاب «مشروطه اسلامي: زندگي و انديشه سياسي آخوند خراساني»
نقد گزارش آقای ثبوت درباره حکمرانی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی

اشاره آنچه در پي‌ مي‌آيد، بخشي از فصل ششم کتاب «مشروطه اسلامي: زندگي و انديشه سياسي آخوند خراساني» است که توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) و دانشگاه معارف اسلامي به صورت مشترک منتشر شده است. قبلا ...

ولایت و حکمرانی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی
۱۱ - آبان - ۱۳۹۹
ولایت و حکمرانی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی

اشاره آنچه در پي‌ مي‌آيد، بخش‌هايي از فصل چهارم کتاب «مشروطه اسلامي: زندگي و انديشه سياسي آخوند خراساني» است که توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) و دانشگاه معارف اسلامي به صورت مشترک انتشار يافته است.     مقدمه متن اصلي ...