آزادی اجتماعی

آرمان آزادی اجتماعی؛ محصول انقلاب 57
24 - بهمن - 1401
آرمان آزادی اجتماعی؛ محصول انقلاب 57

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ «استقلال ملّی» به معنی آزادی ملّت و حکومت از تحمیل و زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر جهان است و «آزادی اجتماعی» به‌معنای حقّ تصمیم‌گیری و عمل کردن و اندیشیدن برای همه‌ی افراد جامعه است؛ و این هر دو ...

تفاوت اندیشه‌های فمنیسم اسلامی با نگاه اصیل اسلامی به زن (بخش دوم)
22 - خرداد - 1400
تفاوت اندیشه‌های فمنیسم اسلامی با نگاه اصیل اسلامی به زن (بخش دوم)

فمینیست‌های اسلامی به همراه سایر طرفداران برابری جنسیتی که برای دفاع از استدلال خود به روایات اسلامی رجوع می‌کنند، همان‌طور که در پژوهشی بیان می‌شود، «سعی می‌کنند متون مقدس را در متن تاریخی دوباره بخوانند» زیرا «تغییر در جامعه مستلزم ...