آزادی اهانت | فکرت

آزادی عقل مدرن یا آزادی از عقل مدرن؟
۱۸ - شهریور - ۱۳۹۹
آزادی عقل مدرن یا آزادی از عقل مدرن؟

اخیرا و در پی اقدام مجله فرانسوی شارلی ابدو (Charlie Hebdo) به بازنشر تصاویر موهن از محمد مصطفی(ص)، بار دیگر بحث از «آزادی بیان و عقیده» بر سر زبان‌ها افتاده و هواداران فکری و سیاسی این مجله فکاهی به بهانه ...