آزار | فکرت

جنون تملک هستی
۱ - آذر - ۱۳۹۹
جنون تملک هستی

فریدون جیرانی در ماجرای جنــون ســینمــای ایــران شخصیتی کلیدی به حساب می‌آید، زیرا به‌همراه بهرام توکلی یکی از دو کارگردانی است که در تاریخ سینمای ایران بیش از سایر مولفان به مضمون جنون و شخصیت مجنون در آثارش پرداخته است. ...