اثبات گرایی منطقی

تحلیل کتاب «راهنمای شک گرا به خداناباوری» اثر پیتر اس. ویلیامز
29 - تیر - 1400
تحلیل کتاب «راهنمای شک گرا به خداناباوری» اثر پیتر اس. ویلیامز

امروزه فلسفه‌ای نو برای عصر جدید با عنوان «پدیده خداباوری جدید»، به میدان آمده است. پیتر اس. ویلیامز به عنوان یکی از شک گرایان، پیرامون این مسئله اثری تألیف نموده است. او یک بدعت گذار است، نه از جهت این ...