اجتماع سقیفه | فکرت

امامت سیاسی با غصب حکومت نفی نمی‌شود
۲۸ - آبان - ۱۳۹۹
امامت سیاسی با غصب حکومت نفی نمی‌شود

آقای دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد با طرح بحث جدایی خلافت از امامت، امامت به‌ معنای مدیریت و سرپرستی سیاسی را در چارچوب مفهوم خلافت تصور می‌کند و بر این عقیده است که چون خلافت امری غیرقدسی است، از امامت تفکیک‌پذیر است ...