احمد فرحانی | فکرت

شاخصه‌‌های شخصیت شهید مطهری
۱۲ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
در گفتگو با دکتر فرحانی معرفی شد؛
شاخصه‌‌های شخصیت شهید مطهری

استاد شهید مطهری از نوابغ و نوادر دوران معاصر در عرصه فکر و اندیشه است که امام خمینی(ره) از وی به پاره تن خودشان تعبیر می‌کنند. عالم، زمان‌شناس، ‌ارتباط با بدنه عامه جامعه و مواجهه فعالانه با شبهه‌کنندگان و تحریف‌کنندگان ...