احکام فقهی

اسلام و مبارزه با نظام برده داری
15 - تیر - 1399
اسلام و مبارزه با نظام برده داری

بیان احکام ازدواج با بردگان، محرمیت با بردگان، مکاتبه ( قرارداد براى آزادى بردگان ) و.... که در قرآن ذکر شده است، اصل وجود بردگى را در زمان پیامبر (ص) و صدر اسلام اثبات می‌کند. اما اسلام هرگز ابداع کننده ...