ادبیات داستانی

ادبیات داستانی انقلاب اسلامی؛ مولود اندیشه یا واقعه؟
۴ - خرداد - ۱۴۰۱
بررسی اندیشه‌های فکری ـ فلسفی در خلق آثار ادبی
ادبیات داستانی انقلاب اسلامی؛ مولود اندیشه یا واقعه؟

پیش‌زمینه آفرینش یک اثر ادبی، مبانی نظری و اندیشه‌های فکری و فلسفی هستند. ناظر به این مسئله این سوال پیدا می‌شود که «آیا آثار ادبیات داستانی که پس از انقلاب اسلامی نگاشته‌ شده‌اند ریشه در مبانی نظری و حکمی اسلامی ...