ارزیابی ماشینی | فکرت

چالش‌های معماری نظام موجود تعلیم و‌ تربیت در یک نگاه
۵ - آبان - ۱۳۹۹
چالش‌های معماری نظام موجود تعلیم و‌ تربیت در یک نگاه

نظام تعلیم و تربیت در پاسخگویی به مأموریت خود، با توجه به شرایط و نیازهای جامعه امروز، دچار چالش‌های فراوانی است. برای اینکه معماری نظام کنونی تعلیم و تربیت را بهتر درک کنیم، لازم است تا ابتدا نگاهی اجمالی به ...