ارسطو | فکرت

درآمدی بر مکتب مشاء
۱۵ - آبان - ۱۴۰۰
تاریخچه فلسفه اسلامی (بخش دوم)
درآمدی بر مکتب مشاء

حدود سیزده قرن ازآغاز و ورود فلسفه در جهان اسلام می گذرد. این توجه نتیجه‌ی یک «حیات عقلی» و «حیات علمی» بود که منجر به یک «حیات فلسفی» در جهان اسلام گردید. حیات عقلی زمانی شکل می گیرد که اعضای ...

از قدیس تا ابلیس!
۲۱ - آبان - ۱۳۹۹
از قدیس تا ابلیس!

سریال «پایتخت» یک اتفاق خجسته در تاریخ تلویزیون ایران است که از نقاط قوت و تمایزش بسیار سخن رفته و پرداخت دوباره، حکم پُرگویی دارد و تکرار مکررات را. به‌‌طور مشخص و موجز، شخصیت‌پردازی مناسب، منطقی و ملموس یکی از ...