استعمارگران

فلسفه و علم حقوق بین‌الملل در پی قدرت یا پاسدار حق و حقیقت
19 - مهر - 1399
فلسفه و علم حقوق بین‌الملل در پی قدرت یا پاسدار حق و حقیقت

منشور سازمان ملل‌متحد و اصول حقوق بین‌الملل بر منع مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر تصریح مبرهن دارند و مبین این حدیث‌اند که حاکمیت‌های برابر حق ندارند در امور حاکمیتی یکدیگر دخالت کنند. بااین‌حال گاه‌گاه مشاهده می‌شود که به بهانه‌های ...