اصالت رای | فکرت

کدام مجادله با خدا چگونه ممکن است
۴ - مرداد - ۱۳۹۹
کدام مجادله با خدا چگونه ممکن است

عبدالکریم سروش در سلسله جلسات «قرآن و انجیل»، به مناسبت بحث از داستان‌ابراهیم و ‌ایوب در قرآن و ‌تورات، مساله مجادله با خدا را از «ویژگی‌های ابراهیم» و «نشانه ایمان» دانسته و گفته است: «می‌توان با خدا احتجاج کرد و ...