اصلاح | فکرت

خطر تحریف در کمین حقایق!
۵ - آبان - ۱۳۹۹
خطر تحریف در کمین حقایق!

آنچه در دنیا باعث انحراف انسان‌ها می‌شود و آنان را به سوی گناه می‌کشاند زیبا انگاشتن گناهان است. گاهی شیطان و نفس آدمی آن گناه را توجیه می‌کند و گاهی آن را زیبا می‌بینند و لذت‌های گذرا و منفی را ...