الگوبرداری | فکرت

چرایی بازنمایی وضعیت فرهنگی کشور در حوزه زنان
۲۵ - دی - ۱۳۹۹
چرایی بازنمایی وضعیت فرهنگی کشور در حوزه زنان

خیابان‌های شهر پر از پوشش‌های مختلف باسلیقه‌های گوناگون است که هر یک سبکی برای خود برگزیده‌اند و برای مسیر خود راهی را انتخاب کردند و در تلاش هستند تا مسئلله‌شان را به دیگران منتقل کنند، گاهی بعضی رویکردهای سبک زندگی ...