امام تحول

امام تحول؛ درآمدی بر نظریه ناب نوآوری
27 - خرداد - 1399
امام تحول؛ درآمدی بر نظریه ناب نوآوری

مفاهیم پایه در جوامع انسانی تمدن‌سازند. آزادی، عدالت، پیشرفت، معنویت و بسیاری از ارزش‌ها و مفاهیم اجتماعی دیگر در برساخت زمینه‌ای جوامع شکل می‌گیرند و معنا می‌یابند. «آزادی» برای بسیاری از ممالک واژه زیبایی است؛ اما کدام آزادی؟ آزادی توماس ...