امام رضا

استکبارستیزی و ظلم‌ستیزی در سیره امام رضا(ع)
5 - مهر - 1401
استکبارستیزی و ظلم‌ستیزی در سیره امام رضا(ع)

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ یکی از مهم‌ترین محورها و موضوعات در رابطه با سیره سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضرت رضا(ع)، ناظر به مؤلفه ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی ایشان است که برای همیشۀ تاریخ الگویی فراروی شیعیان و همه حق‌طلبان عالم ...

تحلیل و بررسی مناظرات امام رضا (ع) در تعمیق و گسترش تشیع
15 - مهر - 1400
تحلیل و بررسی مناظرات امام رضا (ع) در تعمیق و گسترش تشیع

تشیع مولود طبیعی اسلام و نمایانگر اندیشه اسلام ناب است. هسته اولیه شیعیان از اصحاب بزرگ و برجسته پیامبر اسلام بودند که با رهنمود‌های آن حضرت بر لزوم رهبری علی بن ابیطالب (ع) بعد از پیامبر (ص) باور داشتند پس ...