امام رضا | فکرت

تحلیل و بررسی مناظرات امام رضا (ع) در تعمیق و گسترش تشیع
۱۵ - مهر - ۱۴۰۰
تحلیل و بررسی مناظرات امام رضا (ع) در تعمیق و گسترش تشیع

تشیع مولود طبیعی اسلام و نمایانگر اندیشه اسلام ناب است. هسته اولیه شیعیان از اصحاب بزرگ و برجسته پیامبر اسلام بودند که با رهنمود‌های آن حضرت بر لزوم رهبری علی بن ابیطالب (ع) بعد از پیامبر (ص) باور داشتند پس ...