امپراتوری پنبه

استعمار؛ روزگاری که با پنبه سر می‌برید
۱۹ - مهر - ۱۳۹۹
استعمار؛ روزگاری که با پنبه سر می‌برید

اسمــش هـــم جالــب اســـت و کنجکاو برانگیز. شروعش کمی سخت اما در ادامه آنقدر جذاب می‌شود که مخاطب نمی‌تواند کتاب را زمین بگذارد و 600 صفحه آن را با علاقه دنبال می‌کند. کتاب «امپراتوری پنبه» قرار است از سرمایه‌داری بگوید، ...