امپریالیسم

«بازتنظیم بزرگ» و معنای انسان بودن در سال 2030
5 - آبان - 1399
«بازتنظیم بزرگ» و معنای انسان بودن در سال 2030

«بازتنظیم بزرگ» شامل دگرگون کردن جامعه به شکلی است که به نظارت جمعی و محدودیت همیشگی آزادی‌های مدنی منتج شود و در عین حال تمام بخش ها برای گسترش دامنه انحصار و هژمونی شرکت‌های دارویی، شرکت‌ها، غول‌های فناوری پیشرفته/ داده‌ها، ...