انتخاب

ضرورت‌های شناخت عاشورا
۲۳ - شهریور - ۱۳۹۹
ضرورت‌های شناخت عاشورا

نقش تعیین کننده انتخاب انسان عاشورا، صحنه درگیری دو دیدگاه و دو گونه انتخاب است. «به راستی سال 61 هجری صحنه کشمکش سختی میان دو اراده و آرمان بوده است. یکی اراده حق و خیر و دیگری اراده شر و طغیان» ...