اندیشه اسلامی | فکرت

نسبت ایمان و عقل در اندیشه اسلامی (بخش دوم)
۲۷ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
براساس متون دینی بررسی شد؛
نسبت ایمان و عقل در اندیشه اسلامی (بخش دوم)

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ پرسش از مبدأ، معاد و راهي که سعادت ابدي انسان را تأمين نموده و جزئيات آن را آشکار سازد، يعني وحي، پرسش‌‌هايي هستند که به تعبير حکيم سبزواري، اگر انسان از آنها بگريزد، آنها از ...

نسبت ایمان و عقل در اندیشه اسلامی (بخش اول)
۲۱ - اردیبهشت - ۱۴۰۱
براساس قرآن، روایات و علوم تجربی بررسی شد؛
نسبت ایمان و عقل در اندیشه اسلامی (بخش اول)

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ نسبت عقل و ایمان، از منظرهای مختلف در کلام جدید، فلسفه دین، فلسفه‌ علوم اجتماعی و فلسفه‌ علم مطرح می‌گردد. از آیات قرآنی و روایات اسلامی به خوبی بر می‌آید که در اسلام اهمیت بسیاری ...