انشقاق | فکرت

مناسک عاشورایی و شرایط کرونایی رویکرد دنیاگرایانه به هستی و بنیان جامعه؟
۱۲ - مهر - ۱۳۹۹
مناسک عاشورایی و شرایط کرونایی رویکرد دنیاگرایانه به هستی و بنیان جامعه؟

امسال در جریان فعالیت به‌منظور آمادگی برای محرم چالش‌هایی شکل گرفت که بسیار مهم و شایسته توجه فراوان از سوی همگان است؛ خصوصا آنهایی که نسبت به تهدیدات علیه بقای جامعه و تداوم پویای آن حساسیت یا تکالیفی دارند. این ...