انقلاب اسلامی | فکرت

آسیب‌‌شناسی رویکرد تبلیغاتی در فعالیت‌‌های فرهنگی پس از انقلاب
۱۷ - خرداد - ۱۴۰۱
آسیب‌‌شناسی رویکرد تبلیغاتی در فعالیت‌‌های فرهنگی پس از انقلاب

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ فرهنگ از مهمترین ارکان هویت‌بخش حیات یک جامعه اسلامی به شمار می‌‌رود آن‌سان که تعیین مرگ‌وزندگی یک جامعه دینی و سقوط و عروج آن در اتحاد یا انقطاع از هویت فرهنگی معنا می‌‌شود. امام خمینی ...

امام خمینی و ظنّ نگاه متناقض به زنان
۱۴ - خرداد - ۱۴۰۱
آیا انقلاب اسلامی مردساخته و خالی از زنان بوده است؟
امام خمینی و ظنّ نگاه متناقض به زنان

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ این انگاره در برخی اذهان به وجود آمده است که سیاست‌‌های امام خمینی(ره) نسبت به زنان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی دوگانه و متناقض است. جای خالی عواطف زنانه در انقلاب، معوج و ...

ادبیات داستانی انقلاب اسلامی؛ مولود اندیشه یا واقعه؟
۴ - خرداد - ۱۴۰۱
بررسی اندیشه‌های فکری ـ فلسفی در خلق آثار ادبی
ادبیات داستانی انقلاب اسلامی؛ مولود اندیشه یا واقعه؟

پیش‌زمینه آفرینش یک اثر ادبی، مبانی نظری و اندیشه‌های فکری و فلسفی هستند. ناظر به این مسئله این سوال پیدا می‌شود که «آیا آثار ادبیات داستانی که پس از انقلاب اسلامی نگاشته‌ شده‌اند ریشه در مبانی نظری و حکمی اسلامی ...