انگشت کربنی | فکرت

هوش مصنوعی و نیاز شدید آن به انرژی
۷ - دی - ۱۳۹۹
هوش مصنوعی و نیاز شدید آن به انرژی

در ماه جاری گوگل یک پژوهشگر برجسته اخلاقیات هوش مصنوعی را در واکنش به اظهار تاسف و نومیدی وی از این شرکت که او را وادار به کنار گذاشتن یک مقاله تحقیقاتی خود کرده بود، اخراج کرد. او در این ...