ایران و تجدد

همواره حرکت اجتماعی در ایران را علما ایجاد کرده‌اند
20 - خرداد - 1399
همواره حرکت اجتماعی در ایران را علما ایجاد کرده‌اند

بعد از ورود مدرنیته به کشورهای مختلف جهان خصوصاً کشورهای اسلامی، جریان‌های مختلفی پدید آمدند، برخی خودباخته شدند، برخی به مخالفت برخواستند و برخی به گزینش پرداختند. البته این واکنش‌ها متناسب با تاریخ هم بود، یعنی به تدریج ایجاد شد. ...