بازاریابی دین | فکرت

بازاریابی دین؛ چیستی و چرایی
۷ - مهر - ۱۴۰۰
بازاریابی دین؛ چیستی و چرایی

کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی با عنوان «بازاریابی دین؛ چیستی و چرایی» در تاریخ 31 شهریور 1400 در پژوهشکده باقرالعلوم به همت موسسه فرهنگی–رسانه‌ای شناخت برگزار شد. در این مراسم دکتر حامد رضایی به عنوان صاحب کرسی، دکتر ...