براندازی | فکرت

مرگ تدریجی رویای براندازی
۶ - مهر - ۱۳۹۹
مرگ تدریجی رویای براندازی

دیرزمانی است که جنگ و اشغال نظامی از آخرین راه‌حل‌های مواجهه با کشورهایی به‌حساب می‌آید که دشمن قلمداد می‌شوند. این سخن به‌ویژه درمورد سلطه حاکم بر جهان کنونی درست است که جنگ را مثل دیگر امور به مقوله‌ای عقلانی و ...