برنامه زاویه | فکرت

آیا شورای تحول در پی خودآگاهی است؟
۱۸ - دی - ۱۳۹۹
آیا شورای تحول در پی خودآگاهی است؟

حضور استاد آقای دکتر غلامعلی حدادعادل در برنامه زاویه، گرچه نه با اظهار مطالب نویی همراه بود و نه باب تازه‌ای در بحث از علوم‌انسانی و لزوم تحول آن گشود، آنقدر بود که بتوان باز ایشان را مخاطب قرار داد. ...