برندسازی

میکروسلبریتی‌ها و خودبرندسازی
2 - آگوست - 2021
میکروسلبریتی‌ها و خودبرندسازی

«نمايشي شدن» يا پررنگ شدن نمايش، منطق ارتباطات امروز و نقطه کانوني آن است. در نگاه گي دبور (Guy Ernest Debord) نمايش، مجموعه‌اي از تصاوير نيست، بلکه يک رابطه اجتماعي بين اشخاص است که براساس تصاوير شکل مي‌گيرد؛ بنابراين تصاوير ...