بسط فرهنگ | فکرت

نقش زنان در بسط فرهنگ عاشورا و محرم
۹ - مهر - ۱۳۹۹
نقش زنان در بسط فرهنگ عاشورا و محرم

چکیده مقاله پژوهشی حاضر به دنبال شناخت نقش زنان در بسط فرهنگ عاشورایی است. عقیده بر این است که نمی‌توان نقش زنان در این امر رانادیده گرفت. بلکه زنان نقش تعیین کننده‌ایی در امر نهادینه کردن و توسعه فرهنگ دینی وعاشورایی ...