بعثت

بعثت به مثابه تمهیدی برای چارچوب مرجع جهانی اخلاق
3 - فروردین - 1399
بعثت به مثابه تمهیدی برای چارچوب مرجع جهانی اخلاق

متن زیر یادداشتی است از عبدالله صلواتی، معاون فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که به مناسبت بعثت حضرت ختمی مرتبت (ص) نگاشته شده است؛ خداوند با بعثت پیامبر اکرم (ص) بر مؤمنان منت نهاد: «لَقَد مَنَّ اللهُ عَلَی المُؤمِنینَ اِذ ...